Regulamin Serwisu Internetowego publikowanego  w domenie covid-19-nieznane-fakty.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Strona covid-19-nieznane-fakty.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę covid-19-nieznane-fakty.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę covid-19-nieznane-fakty.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony covid-19-nieznane-fakty.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
    1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
    2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
    3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. DEFINICJE
   1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie covid-19-nieznane-fakty.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
   2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
   3. USŁUGODAWCA – Hanna Remlein osoba prywatna – adres poczty elektronicznej: info@covid-19-nieznane-fakty.pl.
   4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
   6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
    1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
    2. korzystanie z Newslettera,
    3. dodanie komentarze na blogu
    4. udostępnianie treści strony w serwisach społecznościowych
   2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
   2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
    1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
    2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
    2. dostęp do poczty elektronicznej,
    3. przeglądarka internetowa,
    4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
   4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
    1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
    2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@covid-19-nieznane-fakty.pl
    3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
    4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@covid-19-nieznane-fakty.pl
    2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
   1. Usługodawca zezwala na nieograniczone wykorzystanie treści tekstów zawartych w serwisie, w serwisach trzecich, linkowanie, udostępnianie na platformach społecznościowych, przesyłanie e-mailem i w każdej innej formie elektronicznej pod warunkiem podania źródła w postaci nazwy domeny covid-19-nieznane-fakty.pl Usługodawcy z działającym z linkiem (linkowaniem) do strony serwisu Usługodawcy z której pochodzi wykorzystywana treść.
   2. Wybrane treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem covid-19-nieznane-fakty.pl korzystają z ochrony prawo autorskiej i są własnością covid-19-nieznane-fakty.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony covid-19-nieznane-fakty.pl, bez zgody Usługodawcy.
   3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek,  bez wyraźnej zgody z wyjątkiem praw udzielonych w punkcie 1 działu „Własność Intelektualna” regulaminu Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony covid-19-nieznane-fakty.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

          8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.