doctor using stethoscope to checking asian senior woman patient for protect infection covid coronavirus - Od razu dodam, że moim zdaniem przepisy znane pod nazwą "Klauzuli Dobrego Samarytanina" nie mają tu żadnego zastosowania - one zwalniają lekarzy z odpowiedzialności za podjęte działania, a nie od odpowiedzialności za zaniechanie leczenia i tym samym doprowadzenie do śmierci Pacjenta. 

Medyczne ludobójstwo – medyczne morderstwo – wymuszona eutanazja – zaniechanie leczenia – polski szpital – Co łączy te określenia ?

 

Już się domyślacie – łączy je LEKARZ i palcówka Służy Zdrowia w której  podejmuje się lub nie podejmuje takich działań. 

W Polskim kodeksie karnym zdefiniowany jest tylko przypadek zaniechania leczenia i ratowania życia w tym także przez lekarza i tym się zajmiemy.

Otóż uważam, że rodzina każdego Polaka, który umarł w szpitalu z diagnozą  Covid-19 (która jest wpisana w akt zgonu),  może i powinna skarżyć szpital i lekarza prowadzącego o przestępstwo z art 162 polskiego kodeksu karnego
oraz
dodatkowo do „Sądu Lekarskiego” (raczej bezskutecznie)  o sprzeniewierzenie się Kodeksowi Etyki Lekarskiej  Art. 2 przez zaniechanie leczenia i spowodowanie śmierci pacjenta pomimo dostępności metod leczenia i powinna ubiegać się o odszkodowanie za śmierć członka rodziny – a te bywają całkiem spore. 

Co więcej dodatkowo zgodnie z obowiązującym w RP porządkiem prawnym, wydaje mi się, że takie postępowania powinny być wszczynane obligatoryjnie przez Prokuraturę na wniosek rodziny zmarłego – może warto napisać wniosek i zobaczyć co się stanie. (ciekawe jak uzasadni prokuratora odmowę wszczęcia postępowania – znikomą  szkodliwością społeczną ?)

Oczywiście ja Autor tego tekstu nie jestem prawnikiem – od stwierdzenia czy moja hipoteza jest prawną prawdą jest Niezależny i Niezawisły Sąd RP, lub Prokurator,  który być może to rozstrzygnie – ja tylko spróbuje krótko uzasadnić poniżej to  rozumowanie.

 

Od razu dodam, że moim zdaniem przepisy znane pod nazwą „Klauzuli Dobrego Samarytanina” nie mają tu żadnego zastosowania – one zwalniają lekarzy z odpowiedzialności za podjęte działania, a nie od odpowiedzialności za zaniechanie leczenia i tym samym doprowadzenie do śmierci Pacjenta. 

 1.  Jaka jest odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie leczenia?
 2.  Deklaracja Helsińska – daje prawną możliwość podjęcia działań ratujących życie
 3.  Czego nie zrobił, a mógł Lekarz i szpital – lista zaniechań w procesie leczenia
 4.  Czy zaniechanie leczenia przyczyniło się do śmierci Pacjenta
 5. Co zrobić ?

Jaka jest odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie leczenia?

Konstytucja i ustawa

Polska konstytucja gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do ochrony zdrowia. Niezależnie od sytuacji materialnej obywatela władze publiczne zapewniają mu równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty określa dokładnie, że „lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki” 

Lekarskie prawo korporacyjne

Na płaszczyźnie lekarskiego prawa korporacyjnego istotne są przepisy Kodeksu Etyki Lekarskiej. Na pierwszym miejscu stawiają one dobro chorego, powołaniem lekarza powinna być ochrona ludzkiego zdrowia i życia, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz zmniejszanie ich cierpienia: „lekarz nie może odmówić pomocy lekarskiej w przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli pacjent nie ma możliwości uzyskania jej ze strony instytucji do tego powołanej” (art. 69).

Kodeks Etyki Lekarskiej  Art2Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu.  Najwyższym nakazem moralnym dla lekarza jest dobro chorego i zdrowie publiczne.

Prawo karne

Polskie prawo karne nie zawiera przepisów, które dotyczyłyby bezpośrednio i wprost odpowiedzialności karnej lekarza za nieudzielenie świadczenia zdrowotnego. Dlatego jego odpowiedzialność w tym względzie opiera się na zasadach ogólnych. Jej podstawą mogą być następujące artykuły:

 • art. 160 – dotyczy kary dla osób narażających innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • art. 162 – kto nie udzieli pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności. Obowiązek pomocy zawarty w tym artykule nie jest bezwzględny. Ustawodawca przyjął zasadnicze kryterium, że życie każdego człowieka stanowi taką samą wartość, nie wymaga się więc od ewentualnego ratującego, aby narażał życie lub zdrowie własne albo innej osoby,
 • art. 156 – karą więzienia grozi spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, innej ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
 • art. 157 – karze podlega także spowodowanie lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu, 
 • w szczególnych wypadkach lekarz może być także pociągnięty do odpowiedzialności z art. 155 – nieumyślne spowodowanie śmierci lub z art. 148 § 1 – zabójstwo.

Deklaracja Helsińska – punkt 37 – Polska jest sygnatariuszem, więc jest obowiązująca w Polsce

INTERWENCJE O NIEUDOWODNIONEJ SKUTECZNOŚCI W PRAKTYCE KLINICZNEJ – Podczas leczenia pacjenta tam, gdzie sprawdzone interwencje nie istnieją lub też okazały się nieskuteczne, lekarz, po zasięgnięciu porady eksperta i uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, może zastosować interwencję o nieudowodnionej skuteczności, jeśli w ocenie lekarza daje ona nadzieję n a ratowanie życia, przywrócenie zdrowia lub przyniesienie ulgi w cierpieniu.

Odmowa leczenia — wybrane zagadnienia  : dr n. med. Kamila Kocańda, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. IX Wieków Kielc 19, 25–317 Kielce, e-mail: kamila.kocanda@gmail.com

Cytuje pierwsze zdanie:  „Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi stan bezpośredniego zagrożenia życia lub nagłego zagrożenia zdrowotnego”

Moja uwaga – zakażenie Covid-19 bez wątpienia jest bezpośrednim zagrożeniem życia Pacjenta i żaden Lekarz nie może powiedzieć, że tego nie wiedział !

Czego nie zrobili lekarze w szpitalu by ratować życie Pacjenta i co być może uzasadniać wniesienie pozwu o odszkodowanie ? to moje domniemania, które trzeba sprawdzić – ale gdyby leczyli to by nie umarł więc wniosek myślowy  jest uzasadniony !

 

 •  Nie sprawdzili w Internecie i literaturze czy są dostępne metody leczenia Covid-19 – tym samym zaniechali leczenia
 •  PDF dla Lekarzy Tutaj     Posumowanie PDF dla Lekarzy 
 • Nie podali mu Amantadyny – choć wiedza o jej skutecznym działania jest powszechna od października 2020
 • Nie podali nawet Wiatmimy D w dużej dawce choć wiedza jest dostępna od kwietnia 2020
 • Nie podali nawet Wiatmimy C w dużej dawce choć wiedza jest dostępna od kwietnia 2020
 • Nie podali Cynku choć wiedza jego działaniu w zakażeniach wirusowych jest dostępna od 50 lat
 • Nie podali HCQ lub Chlorochiny choć wiedza o leczniczym działaniu w Covid-19 jest dostępna od kwietnia 2020
 • Nie podali Heparyny, ani nawet Aspiryny choć wiedza o działaniu w Covid-19 jest dostępna od lipca 2020
 •  Nie umieścili (to raczej wina szpitala) Pacjenta w Izolowanym pomieszczeniu (przecież to choroba zakaźna), tylko na wspólnej sali z innymi Pacjentami chorymi na Covid-19, co prowadziło do wzajemnego zakażania się pacjentów i wprost uniemożliwiało wyzdrowienie pacjenta i  powodowało pogorszeni stanu zdrowia, aż do śmierci
 • jak przypuszczam, lekarze także świadomie współuczestniczyli w procederze osiągania korzyści finansowych przez placówkę służby zdrowia, która przetrzymując i nie lecząc pacjentów z Covid-19 i doprowadzając do konieczności podłączenie respiratora (gdzie 2/3 pacjentów umiera pod respiratorem)  zawyżała rachunki dla NFZ – pytanie czy osiągali korzyści osobiste ? pozostawiam bez rozwinięcia.

Sądzę że każdy prawnik (jeśli zechce) jest w stanie rozwinąć te punkty w 30 stronicowy szczegółowy pozew uzasadniający roszczenie odszkodowania.

Żaden polityk, żadne zarządzenie ani rozporządzenie, ani zalecenie, ani rekomendacja, czy Izba Lekarska, ani rada medyczna przy Premierze, ani Minister ani  Premier  nie może zwolnić z odpowiedzialności z tytułu Kodeksu Karnego

Czy zaniechanie leczenia przyczyniło się do śmierci Pacjenta ?

To raczej oczywiste – stan nieleczonego Pacjenta Covid-19 z reguły się pogarsza i doprowadza do śmierci – tego chyba nie trzeba opisywać !

 

Nie wiem, czy uzyskacie odszkodowanie lub czy uda się pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za śmierć Waszych Bliskich, ale wiem że być może zmasowana akcja spowoduje, że lekarze się przestraszą i wreszcie zaczną leczyć chorych na Covid-19,  który w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie jest groźniejszy od zwykłej grypy.

Może Wasze działanie uratuje życie innym Polakom. 

 

Tak więc drodzy współobywatele – piszcie doniesienia do prokuratury – wystarczy kilka zdań i 4 PLN na list polecony – niech Prokurator się wypowie – macie prawo !

W Polsce działa kilkadziesiąt kancelarii Prawnych zajmujących się sprawami medycznymi – zapytajcie ich czy podejmą się sprawy – oni z tego żyją.

Wpisz w Google hasło:  „odszkodowania za błędy medyczne +kancelaria” ,   by znaleźć ich adresy  – oto pierwsze od góry wyniki  GOOGLE i adresy internetowe

https://bladmedyczny24.pl/

https://meritumodszkodowania.pl/

Odszkodowania za błędy medyczne


Politycy zabraniają leczyć Pacjentów Covid-19 – To nie teoria spiskowa !

 

Originally posted 2021-02-18 09:18:58.